Camera giám sát ô tô – Đáp ứng nghị định 10

3.890.000

CAM4G là thiết bị toàn diện:
✔️ Đáp ứng Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư 02/2021/TT-BGTVT
✔️ Có khả năng nâng cấp, tích hợp giám sát hành trình hợp chuẩn QCVN31:2014/BGTVT